Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè è ìàãíèò Collection D'Art DCM071 Ìîðñêè ôàð Уголеми

Диамантен гоблен магнит Collection D'Art DCM071 Морски фар

DCM071

Нов продукт

диамантен гоблен с включен магнит - картина с акрилни кристали с размери 5.5x11.2см.  Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, наситени и ясни цветове. В комплекта са включени 20% повече кристали. Мозайката е с дървена основа.

1000 Артикули

19,90 лв