Ìîçàéêà ñ êðèñòàëè è ìàãíèò Collection D'Art DCM034 Ñïîðòåí àâòîìîáèë Уголеми

Мозайка с кристали и магнит Collection D'Art DCM034 Спортен автомобил

DCM034

Нов продукт

Мозайка диамантена (елмазна) живопис (диамантен гоблен) с включен магнит - картина с акрилни кристали с размери 10.3 x 3.8 см.  Размер на акрилните кристали 2,5мм, в квадратна форма, наситени и ясни цветове. В комплекта са включени 20% повече кристали. Мозайката е с дървена основа.

1000 Артикули

19,90 лв